Stiftelsens svar på klimatproblematiken: avgift med återbäring

En rättvis och effektiv lösning med ett klimatåterbäringstillägg

Stiftelsen Hållbart Samhälle (tssef.se) har under snart 25 års tid arbetat med att informera om och väcka intresse för en säker lösning på klimat-, miljö- och resursproblemen. En helhetslösning som möjliggör omställningen till en långsiktigt hållbar utveckling på ett demokratiskt, rättvist och effektivt sätt med handlingsfrihet och ekonomisk trygghet för alla. De flesta av grundprinciperna i denna lösning har nu fått uppmärksamhet och rekommenderas av forskare, inklusive 27 ekonomipristagare.
Även den svenska tankesmedjan FORES betonar vikten av en lösning som stödjer de ekonomiskt svaga.

Rätt takt för omställningen

Ur ett ansvarsfullt samhällsekonomiskt hushållningsperspektiv vore det helt fel att tvinga fram en okontrollerat snabb ”grön omställning” utan hänsyn till den massutskrotning av fullt fungerande realkapital som detta skulle medföra. Men, även en alltför långsam omställning kan leda till förödande skadeeffekter och samhällsekonomiska förluster i form av destruktiva klimat- och miljöproblem som i värsta fall kan äventyra vår existens.

Rätt nivå på klimatåterbäringstillägget

Ett klimatåterbäringstillägg på fossilt kol som avspeglar den genomsnittliga omställningskostnaden (alternativkostnaden) ger företag som tidigare har gjort ’fossilberoende investeringar’ tid att dra nytta av och skriva av sina investeringar under omställningen. En terminsmarknad ger företagen möjlighet att
försäkra sig mot förändringar i nivån på tillägget över tid – en viktig förutsättning för en trygg och ansvarsfull omställningsprocess. Företagens köp och försäljning av terminskontrakt på marknaden har en fundamental inverkan på prisnivån och denna aktivitet lyfter fram den genomsnittliga alternativkostnaden att minska användningen av fossilt kol. Denna kostnad är den absolut viktigaste faktorn när nivån på klimatåterbäringstillägget justeras och sätts.

Folkligt stöd tack vare full återbetalning

Klimatåterbäringstillägget på införseln av fossilt kol i ekonomin tas enklast och effektivast ut vid källan, i detta fall vid import och utvinning. Tillägget påverkar priserna på alla varor och tjänster i förhållande till den utsläppsmängd som de har orsakat och/eller kommer att orsaka. Intäkterna från tillägget betalas tillbaka, i form av en återbäring varje månad, i lika stora belopp till alla. Detta har den viktiga fördelen att en majoritet på mer än två tredjedelar av alla vuxna medborgare får en omedelbar förbättring av sin privatekonomi. Kostnaden för återbäringen som betalas av tillägget skapar starka prissignaler som stimulerar och styr omställningen i rätt riktning, bort från beroendet av fossilt kol.

Samtidigt blir återbetalningen rättvis i ett klimatperspektiv; de som förorenar minst gynnas mest och de (rika) som har råd att förorena mest betalar mest, men har råd och får motivation att ändra sin konsumtion så att utsläppen minskar. Sammantaget så stimuleras hela ekonomin, investeringarna och sysselsättningen i en långsiktigt hållbar riktning.

Grundprinciper:

  • Ett klimatåterbäringstillägg som läggs på vid import och utvinning av fossilt kol
  • En avräkning vid export som gör tillägget handelsneutralt mot övriga länder
  •  En regelbunden justering av tillägget som skapar förutsättningar för en terminsmarknad
  • En återkoppling från marknaden som säkerställer en optimal nivå på tillägget
  • En budgetneutral återbetalning av tillägget i lika stora andelar till alla

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.