Motion till Klimatriksdagen: stigande tillägg på införsel av fossilt bränsle i ekonomin med återbetalning

(SUMMARY IN ENGLISH)
We propose a increasing surcharge on all imports of fossil fuel and fossil-fuel made products.
We propose a significant proportion of this money be returned to the taxpayer
We propose the surcharge is raised at a rate that can be born by the market and investment in cleantech.

Klimatåterbäringstillägg med återbetalning

Inför ett klimatåterbäringstillägg som är så högt att det motsvarar marknadens genomsnittliga alternativ-kostnad att eliminera problemen. Klimatåterbäringstillägget (som är en delmängd av det mer generella miljöåterbäringstillägget) är, i denna tillämpning, en flexibel avgift på fossilbränslen, i förhållande till bränslets kolinnehåll. Den enklaste och effektivaste lösningen är att avgiften läggs på vid import eller utvinning, med andra ord; uppströms i ekonomin. Om huvuddelen av intäkterna från klimatåterbärings¬tillägget återförs till medborgarna via individuella återbäringskonton, så skapas på detta sätt en effektiv marknadsekonomisk styrmekanism som gör det möjligt att säkerställa köpkraften, efterfrågan och syssel¬sättningen samt att gynna miljöanpassade alternativ.
I över 25 år har frågor om en hållbar miljö och samhällsutveckling tagits upp med krav på konkreta åtgärder, i form av förbud, regler, gränsvärden, skatter, redovisning, miljömärkning, m m. Många försök till åtgärder har gjorts men tyvärr är resultatet fortfarande långt ifrån acceptabelt. Det handlingsprogram som antogs på Agenda -21 mötet i Rio 1992 blev, med facit i hand, ett dokument fullt av goda föresatser men med magert resultat. Tiden håller på att rinna ut och vi kan inte vänta tills det krävs så drastiska åtgärder att samhällsekonomin skadas och som blir mycket kostsammare än om vi tar hand om och löser problemen redan nu.

De miljö- och klimatmål som är fastställda på vägen till ett fossilfritt samhälle år 2050 medför en förändring och miljöanpassning av en sådan omfattning att det krävs nya, effektivare ekonomiska styrmedel i ekonomin för uppnåendet av dessa mål. Införandet av en objektiv och budgetneutral ekonomisk styrmekanism, i form av ett klimatåterbäringstillägg med återföring, kan användas som ett demokratiskt och samhällsekonomiskt effektivt sätt att lösa problemen.

Klimatåterbäringstillägget är en marknadsanpassad avgift som motsvarar de verkliga kostnaderna för att rätta till systemfelen och som därför är tillräckligt hög att påverka marknadsaktörerna att agera och ta positioner. Detta innebär att företagen antingen försäkrar sig mot en stigande avgift eller beslutar om att investera i ny miljövänlig teknik (Clean Tech) och samtidigt försäkrar sig mot en sjunkande avgift.

Om intäkterna från klimatåterbäringstillägget återförs till medborgarna, t ex i form av individuella återbäringskonton, så får majoriteten en ökad köpkraft och därmed skapas en större valfrihet där de goda alternativen, relativt sett, blir billigare och mer attraktiva. En robust och hög efterfrågan är viktig och behövs för att kunna behålla en tillräckligt hög investeringstakt och sysselsättning i ekonomin och för att stimulera den framväxande CleanTech-marknaden. Förutom nya arbetstillfällen inom den nya marknaden följer även ett nytt miljöanpassat köp- och säljmönster och en framtidstro baserad på effektiva och praktiskt genomförbara lösningar på nuvarande och framtida miljöutmaningar.

Yrkande:

  • Att stämman riktar ett gemensamt krav till våra politiker på ett allmänt beslut att införa ett klimatåterbäringstillägg som är tillräckligt högt för att fasa ut systemfel som är knutna till föroreningar, miljöskadliga ämnen och/eller ämnen som långsiktigt behöver återföras i ett naturligt kretslopp.
  • Att klimatåterbäringstillägget justeras (regelbundet) tills en marknadsanpassad avgift uppnås, som, genom att återspegla de verkliga kostnaderna att rätta till systemfelen, får marknadsaktörerna att agera, investera och ta positioner.
  • Att en tillräckligt stor andel av intäkterna från klimatåterbäringstillägget återförs till medborgarna via individuella återbäringskonton för att trygga köpkraften, efterfrågan, sysselsättningen och möjligheten till goda miljöval.
  • Att generell acceptans och konkurrensneutralitet säkerställs genom att klimatåterbäringstillägget även omfattar importvarornas bidrag till de miljöstörande utsläppen.

 

Stiftelsen Hållbart Samhälle
The Swedish Sustainable Economy Foundation
Cell: +46 (0)732 18 91 77, +46 (0)768 77 44 77
Email: bo.bergman(at)tssef.se, anders.hoglund(at)tssef.se
URL: https://www.tssef.se