Inför ett klimatåterbäringstillägg (motion 205 på Klimatriksdagen)

Inför ett klimatåterbäringstillägg (motion 205)

För att lyckas uppnå klimatmålen utan att skada samhällsekonomin behövs en effektiv styrning. Om vi väntar för länge kommer vi att få betala ett mycket högre pris för skador som drabbar inte bara naturen utan även människorna och samhällsekonomin. Klimatåterbäringstillägget är ett nytt begrepp som kan bryta vårt fossilbränsleberoende. Förslaget har tre komponenter som samverkar vid omställningen och gynnar alla långsiktigt:

ü Inför ett klimatåterbäringstillägg och justera och höj detta tills marknaden svarar

ü Låt marknaden visa det framtida priset för omställning och minskning av utsläppen

ü Återbetala intäkterna från klimatåterbäringstillägget i lika andelar till medborgarnas skattekonton

Med denna demokratiskt förankrade marknadslösning följer flera pluseffekter där alla blir vinnare i längden

+ En positiv anda lockar fram kreativa idéer i samhället

Detta förslag kan lägga grunden till ett framtidshopp som lockar fram kreativa idéer om hur vi kan skapa en bättre och tryggare framtid. Vi kan få tillbaka tilltron till att vi själva kan påverka vår framtid och inte måste vara hänvisade till kortsiktig partipolitik.

+ Fördjupad och tryggad demokrati

Förutom att problemen elimineras så innebär klimatåterbäringstillägget ett betydelsefullt steg i riktning mot en bättre demokrati, med större förmåga att lösa miljö- och klimatproblemen, vilket idag inte längre är en självklarhet. Vi vill med andra ord bidra med ett alternativ som fördjupar och tryggar demokratin.

+ Förbättrad marknadsekonomi med större samhällsnytta

Med klimatåterbäringstillägget inkluderas (internaliseras) de samhällsekonomiska kostnader (negativa externaliteter) som marknaden tidigare inte har behövt betala något för. Detta är en viktig och sedan länge saknad förutsättning för samhällsekonomisk hushållning och harmonisering av marknadsnytta med samhällsnytta.

+ Ett värdefullt arv till nästkommande generation

Det här förslaget erbjuder en praktisk metod att lösa klimatproblemen och att med gott samvete kunna överlämna ett värdefullt arv till nästkommande generation istället för en stor miljöskuld på grund av misshushållning i vår generation.

Så här fungerar klimatåterbäringstillägget

Allt fossilbränsle som kommer in till Sverige beläggs med ett klimatåterbäringstillägg, i förhållande till mängden fossilt kol i bränslet. För att hålla reda på hela utsläppsmängden så behöver också alla importprodukter som har orsakat CO2-utsläpp tas med. För Sveriges del vet vi att vi importerar en stor mängd varor som har medfört utsläpp av CO2, direkt eller indirekt. Detta innebär att den totala mängden utsläpp är cirka 11 ton CO2 per person och år – alltså mer än dubbelt så stor som den mängd som ofta brukar redovisas när Sverige lyfts fram som ett föregångsland.

En avgift på produkter som orsakar höga utsläpp gör att dessa produkter blir dyrare. Tack vare återbetalningen kan medborgarna själva bestämma om de vill köpa samma produkter, som nu blivit dyrare, eller köpa de nya miljövänligare produkterna som, relativt sett, blir billigare och konkurrenskraftigare eftersom de ger mindre utsläpp. Om användningen av fossilbränslen inte minskar så höjs klimatåterbäringstillägget gradvis tills användningen börjar minska. På så sätt är det möjligt att upptäcka den verkliga kostnaden och priset för att minska utsläppen.

Varje företag och individ i värdekedjan påverkas av prissignalerna på marknaden som i sin tur påverkas av nivån på klimatåterbäringstillägget och på aktörernas beslut och handlingar.  Förändringstakten i storleken på klimatåterbäringstillägget kommer att hamna i fokus för investerare och andra aktörer. En hög förändringstakt blir då en drivkraft till investeringar i ny miljövänlig teknik redan på ett tidigt stadium.

En optimal omställningstakt kan uppnås genom att klimatåterbäringstillägget justeras så att det avspeglar marknadens omställningskostnad, vilket kan definieras som den genomsnittliga kostnaden att minska utsläppen. Denna omställningstakt är med andra ord, rent praktiskt, vad marknaden ”tål” och det är också den takt som är möjlig utan att orsaka onödig kapitalförstöring och skador på samhällsekonomin under omställningen.

Vi tror att ett klimatåterbäringstillägg med återbetalning är ett realistiskt, demokratiskt och effektivt sätt att uppnå klimatmålen, vilket alla långsiktigt tjänar på.

Läs mer om klimatåterbäringstillägget på www.tssef.se

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.