Ansökningskriterier/Application Criteria

Applications

The Foundation supports research projects that link to areas close to or cover the subject of economics, in particular macro economics, and sustainability.

The Foundation accepts applications that include simpler requests such as graduate or special work of various kinds and more in-depth work that may form part of a special investigation or doctoral student work.

The Foundation prioritizes applications where supervision is ensured.

The Foundation does not provide funds for:

 • Companies and individuals  lacking a clear connection to a university
 • Efforts that can not be expected yield lasting or significant results
 • Travel expenses alone

The application for funding from the Foundation shall consist of:

 • Personal Social Security number, Name, Phone Number, Address, Email Address.
 • Project Summary
 • A specific plan that briefly describes the project’s goals, methods, timetable, possible interaction with other researchers, budget and literature references.
 • Applicant’s CV
 • Budget / Specification of costs

The application can be submitted at any time during the year and must be written in Swedish or English. The foundation always reserves the right to decide

Vem kan söka?

Stiftelsen stöder forskningsprojekt som har koppling till områden som ligger nära eller omfattar ämnet nationalekonomi och hållbarhet.

Stiftelsen tar emot ansökningar som omfattar enklare förfrågningar såsom examensjobb eller specialarbeten av olika slag samt mer ingående arbeten som kan utgöra en del i licentiat- eller doktorandarbete.

Stiftelsen prioriterar ansökningar där handledning är säkerställd.

Stiftelsen ger ej medel till:

 • Företag och privatpersoner om ansökan saknar tydlig koppling till ett lärosäte
 • Insatser som inte kan förväntas få mer varaktig eller omfattande betydelse
 • Rena reseersättningar

Ansökan om medel från Stiftelsen ska bestå av:

 • Personuppgifter, namn, telefonnummer, adress, mailadress
 • Projektsammanfattning
 • Specificerad plan som på kort och klart sätt beskriver projektets mål, metoder, tidplan, eventuell samverkan med andra forskare, kommenterad budget samt litteraturreferenser.
 • Sökandens CV
 • Budget/specifikation över kostnader

Ansökan kan skickas in när som helst under året och skall vara skrivna på svenska eller engelska. Stiftelsen har alltid fri prövningsrätt.