Sverige utan nettoutsläpp av växthusgaser 2050

Naturvårdsverket har på regeringens uppdrag tagit fram ett underlag till en färdplan för ett Sverige utan nettoutsläpp av växthusgaser 2050. Read more »

Milstolpe hållbarhetsreglering, På svenska

Östersjöseminiarium 18 januari, Stockholm

Stiftelsen deltar i Östersjöseminarium 18 januari, 2017, på Norra Latin

KTH och Baltic Works Commission hälsar dig välkommen till en dag med information om hur Östersjöns övergödning och miljöutmaningar bör mötas med en förnyad åtgärdspolicy för att klara miljökvalitetsmål och generationsmålet.

Ladda ner program

Anmälan till info@teknikmarknad.se,
Senaste anmälningsdag 31 december

Events, På svenska

(Swedish) 20 år att rädda Östersjön

Fokus: Övergödning genom internläckage i Ösersjön
Arrangör: KTH och Baltic Works Commission
Tid: 18 januari 2017
Plats: Stockholm City Conference Centre, Norra Latin,
Drottninggatan 71B, Stockholm

Östersjön står inför stora utmaningar när det gäller att möta den ökande övergödningen. Nya lösningar behövs som kan ge Östersjön god status inom rimliga kostnads- och tidsramar. Lösningar som också ger svar på de utmaningar om internläckage av fosfor som regeringen beskriver i budgetpropositionen 2016. Read more »

General

Environmental Fiscal Reform Newsletter December 2017

As President Elect Donald Trump recruits staff, the prospects of an economy running clean seem further away than ever. There are some rays of hope, however. Read more »

EFR Newsletter

(Swedish) Seminar Östersjön om 20 år 18 januari 2017 Stockholm

Fokus: Övergödning genom internläckage i Ösersjön
Arrangör: KTH och Baltic Works Commission
Tid: 18 januari 2017
Plats: Stockholm City Conference Centre, Norra Latin,
Drottninggatan 71B, Stockholm

Östersjön står inför stora utmaningar när det gäller att möta den ökande övergödningen. Nya lösningar behövs som kan ge Östersjön god status inom rimliga kostnads- och tidsramar. Lösningar som också ger svar på de utmaningar om internläckage av fosfor som regeringen beskriver i budgetpropositionen 2016. Read more »

Events, Latest news, På svenska

Help to write the Manifesto for the New Economy

From now until the NESI Global Forum “New Economy and Social Innovation”, to be held on 19-22 April in Málaga (Spain)  co-creation of the first
Manifesto for a New Economy starts

Join to this global process through answering some key questions:

Read more »

A new economic paradigm, General, Latest news

Contribute to the New Economy: Malaga April 2017 19-22

900 opinion leaders and social change-makers from more than 60 different regions are coming together to frame the new economy from the bottom-up.

Learn more here. Read more »

Events

Sveriges väg till hållbara städer

https://www.globalutmaning.se/rapporter/nordic-urban-ways/

Studien Nordic Urban Ways – Local leadership, governance, & management for sustainable development  har tagits fram i samarbete med UN Habitat och utgår från mål 11 om hållbar stadsutveckling i FN:s globala mål för hållbar utveckling – Agenda 2030. Den innehåller intervjuer med borgmästare från en rad olika städer i Norden.Den huvudsakliga slutsatsen är att ett tydligt fokus på hållbarhetsmål i kombination med ett stark lokalt självstyre är nyckelfaktorer för att uppnå hållbar stadsutveckling. Andra faktorer för nordiska städers framgång inom hållbarhet är; kontinuitet i stadsplanering, medborgardeltagande, visionärt beslutsfattande och att skapa synergier mellan aktörer.

På svenska

Environmental Fiscal Reform NEWS October 2017 Volume 2. Issue 1

Environmental Fiscal Reform in Sweden Special Edition: 

Scrabbling to take the lead in defossilization, Sweden released ambitious plans to be fossil neutral 2030.Flagship Ericsson sheds employees and factories and announces  sharp profit shortfalls. As Ericsson’s shares tumble Signals advises corporate strategists to study Sweden. Can high-tech companies really be located in countries like Sweden that place the social contract high on the agenda? Or is it the other way round – can policy strategists craft alternatives that make the country a good place for Hi-tech corporations whilst maintaining the social contract? And defossilizing at the same time? If Sweden cannot de fossilise, have a liberal economy and keep the social contract, who can? Read more »

EFR Newsletter, Latest news

Sveriges arbete med SDG

SDG eller sustainable Development Goals togs fram av FN. Målen är en del av ett globalt avtal som kallas 2030 agenda, som antogs vid FN: s på 25 September 2015.

17 mars 2016 tillkännagav Ardalan Shekarabi, Isabella Lövin och ministern för strategi- och framtidsfrågor samt nordiskt samarbete, Kristina Persson delegationen som har fått i uppdrag av regeringen att stödja och stimulera Sveriges genomförande av FN:s globala mål för hållbar utveckling – Agenda 2030. Delegationen ska senast den 1 november 2016 lämna en delredovisning av ett förslag till handlingsplan för Sveriges genomförande av Agenda 2030.

År 2030 ska Sverige ha en fossilbränsleoberoende fordonsflotta. Det slog regeringen fast redan år 2008, och den 16:e december 2013 presenterades FFF-utredningen Fossilfritt på Väg – 1100-sidor som slår fast hur arbetet ska gå till. Samma dag lanserade tankesmedjan Fores 2030-sekretariatet, med syfte att säkerställa att 2030-målet verkligen uppnås.

Den 17 april antogs ett nytt direktiv av EU som kommer att kräva de största företagen inkluderar hållbarhetsfaktorer som en del av sin årliga finansiella rapportering. Det gäller för börsnoterade företag med fler än 500 anställda . De måste ta itu med ”policies, risks and results” i förhållande till ”social, environmental and human rights impact, diversity and anti-corruption policies” i sina årsredovisningar .

Läs mer

Milstolpe hållbarhetsreglering